Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

___Ngôn ngữ xì - tin

    Sau khi vật vã với vài câu xì -tin, tôi quyết định nhờ gu gờ "dịch" mớ ký tự này, chủ yếu để có thể bớt ngu ngơ trên Facebook, khi gặp biến có cái dùng tra cứu, hoặc khi gặp aliens hay predator thì biết đường mà "xin xỏ" , khà khà.
“ †|Cl¥ ]_Cl` (µ "])Cl] [†| (µº(" /º] §º ]º†|Cl][...??? ”
(hay là cứ đánh cược với số phận).
“3m thi 3m +)3cH tH3^? hI3^u +)uoc”
(em thì em đếch thể hiểu được)...
“To^j dda^u co� lo^~j gj` co* chu*”
(tôi đâu có lỗi gì cơ chứ).
Các bạn tin thậm chí còn viết một phần mềm để dịch ngại ngữ này ra tiếng việt và ngược lại.
Còn đây là một là tâm thư rất kỳ công (quái)
…..vCl]`])iF_µ`/v\µº]\[’ ]\[º]’……...
(º’ ]\[†|µ]\[(¬? ])]F_µ` ††|Cl† §µ ]<º ††|F_? 3]F_†’ †Pvµº(’ ])(. 3º]~ (Cl]’ v]F_]\[~ (Cl]\[†|? ]<†|] ])º’ ])]F_]\[~ PvCl v\/Cl’ †|ºCl]\[` †|Clº? , v\/Cl’ ])F_]º ]<†|]F_]\[’ PvF_ ]_Cl]v[` †µº]\[(¬? §F_~ (º’ 1 ]v[º]’ †]]\[†| ])Cl]` ]_Clµ.†|Cl] ]\[Cl]v[ (µ]\[(¬~ ]_Cl` 1 ]<†|ºCl]\[(¬~ ††|º]` (¬]Cl]\[ \v/Cl’ ])Cl]`.PvF_ ††|Cl† §µ ]v[Cl]\[~ ]\[(¬µ¥]\[ \/º]’ ])]F_µ` ]\[Cl¥`.]\[†|µ]\[(¬ /v\º] ††|µ’ (†|Cl]\[(¬~ 3Clº (¬]º` “3Cl]\[(¬` ]º†|Cl]\[(¬?” (Cl~.]\[†|µ]\[(¬~ ]<†|º’ ]<†|Cl]\[,(µ]\[(¬`(µ(,]\[†|~ 3] \v/Cl]\[,])Clµ ]<†|º~,/v\Cl†’ ]\[]F_/v\` †]]\[ ,]\[†|~ ]_º †ºCl]\[ , /v\Cl†’ /v\Cl†’ vCl` (µº]’ (µ]\[(¬` ]_Cl` ]\[†|~ (¬]º† ]\[µº(’ /v\Cl†’ ]_Cl` ]\[†|µ]\[(¬~ ])]F_µ` ]_µº]\[ (¬Cl]\[’ ]_]F_]\[` vº]’ /v\º]~ (º]\[ ]\[(¬µº]`.(º’ Cl] ])º’ ]\[º]’ PvCl]\[(¬` “(†|]? ]<†|] ]\[Clº` 3Cl]\[ ])Clµ ]<†|º? ])F_]\[’ 99% ††|]` ]_µ(’ ])º’ 3Cl]\[ §F_~ ])º]\[’ ]\[†|Cl]\[ ])( 1% ]\[]F_/v\` †|Cl]\[†| ]º†|µ(’ vCl’ /v\º]’ †|]F_µ? ])( (¬]Cl’ †Pv] ])](†|’ ††|µ( ºF (µº( §º]\[(¬’.(†|Cl]\[(¬? ]_F_~ (§ ††|Cl† §µ ]\[(¬†|]F_† ]\[(¬Cl~ ])F_]\[’]\[†|µ vCl¥?
]\[(¬Cl¥ ]_µ(’ ]\[Cl¥’ ])Cl¥ PvF_ (Cl/v\? ††|Cl¥’ /v\]]\[†|` 3Cl†’ ]_µ( , ¥F_µ’ ])µº]’,††|]F_µ’ 3Cl]\[? ]_]]\[†|~ ]<†|] ]<†|º]\[(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl]\[(¬’ (†|º F_/v\ ]\[†|µ ]\[(¬µº]` ]<†|Cl(’.
PvF_ ]<º ††|F_~ º~ 3F_]\[ (Cl]\[†| ])F_~ Cl]\[ µ]~ F_/v\,]_º ]_Cl]\[(¬’ (†|º F_/v\ /v\º] ]\[(¬Cl¥`,PvF_ (†|]? (º]\[` 3]F_†’ \/]F_†’ F_]\[†Pv¥,†Cl†’ (Cl? ]\[]F_/v\` †]]\[ PvF_ ])F_µ` ])Cl† \/Clº` ]\[†|µ]\[(¬~ F_]\[†Pv¥ ]\[†|µ ††|F_’ ]\[Cl¥`….
(º’ ]_F_~ PvF_ ]º†|Cl]~ †PvCl]\[†|’ /v\Cl† F_/v\ (Cl]\[(¬` >
])Cl~ ])F_]\[’ ]_µ(’ ]<†|F_]º’ ]_º]\[(¬` ]_Cl] (†|Cl]\[(¬?…
(Cl]’ §µ¥ ]\[(¬†|]~ “]<†|] F_/v\ (Cl]\[(¬` (¬Cl]\[` (¬µ]~ Cl]\[†|,††|]` Cl]\[†| §F_~ (Cl]\[(¬` ]_Cl/v\` ]<†|º~ F_/v\ †|º]\[” (µ’ ])Cl]\[` \/Cl†. PvF_,PVF_ ])Cl]\[(¬ ]\[(¬º` \/µ(. \/F_` †]]\[†|` (Cl/v\ (¬]µCl~ 2 ])µCl’ ,PvF_ (Cl/v\~ ††|Cl¥’ /v\]]\[†| ††|Cl† §µ ]<º ><µ]\[(¬’ ])Cl]\[(¬’ ])F_~ ])F_]\[’ \/º]’ F_/v\.
PvF_ §º PvCl]\[(¬` PvF_ (Cl]\[(¬` ]µ F_/v\ ††|]` F_/v\ §F_~ ]\[(¬†|]~ PvF_ ††|µº]\[(¬ †|Cl] F_/v\.§º ]_Cl/v\’.††|Cl† §µ PvCl†’ §º.
PvF_ ]º†|Cl]~ ]_Cl/v\` §Clº???\/Cl` 3]F_†’ ])F_]\[’ 3Clº (¬]º` PvF_ /v\º]’ ])º]\[’ ]\[†|Cl]\[ ])(
1% ]\[]F_/v\` ††|Cl]\[†| ]º†|µ(’ ]<]Cl
….†|Cl¥ ]_Cl` (µ’ “])Cl]\[†|’ (µº(” \/º] §º ]º†|Cl]\[…???

đây là bài dịch của một số bạn trên diễn đàn www.free4vn.org

…..vaìdieùmuon’ noi’……...
co’ nhung? dieù that su không thẻ 3iet’ tpvuoc’ dc. 3oĩ cai’ vien~ canh? khi do’ dien~ pva v\/a’ hoan` haỏ , v\/a’ dep khien’ pve laiv[` tuong? sẽ co’ 1 iv[oi’ tinh daì laụhai naiv[ cung~ là 1 khoang~ thoì gian qua’ daì.pve that su iv[an~ nguyn \/oi’ dieù naỳ.nhung moi thu’ chang~ 3ao gp` “3ang` phang?” cã.nhung~ kho’ khan,cung`cuc,nh~ 3i quan,dau khõ,mat’ niem` tin ,nh~ lo toan , mat’ mat’ và cuoi’ cung` là nh~ gpt nuoc’ mat’ là nhung~ dieù luon gan’ lien` voi’ moĩ con nguoì.co’ ai do’ noi’ pvang` “chỉ khi naò 3an dau khỏ den’ 99% thì luc’ do’ 3an sẽ don’ nhan được 1% niem` hanh phuc’ va’ moi’ hieủ được gia’ tpvi dich’ thuc of cuoc song’.chang? lẽ cs that su nghiet ngã den’nhu vaỷ
ngay luc’ nay’ day pve cam? thay’ minh` 3at’ luc , yeu’ duoi’,thieu’ 3an? linh~ khi khong thẻ lo lang’ cho em nhu nguoì khac’.
pve không thẽ õ 3en canh dẽ an uĩ em,lo lang’ cho em moi ngaỳ,pve chỉ con` 3iet’ \/iet’ entpvy,tat’ cả niem` tin pve deù dat \/aò nhung~ entpvy nhu the’ naỳ….
co’ lẽ pve phaĩ tpvanh’ mat em cang` >
dã den’ luc’ khep’ long` lai chang?…
cai’ suy nghĩ “khi em cang` gan` guĩ anh,thì anh sẽ cang` lam` khõ em hon” cu’ dan` \/at. pve,pve dang ngò \/uc. \/è tinh` cam giuã 2 dua’ ,pve cam~ thay’ minh that su không >pve so pvang` pve cang` không em thì em sẽ nghĩ pve thuong hai em.so lam’.that su pvat’ sọ
pve phaĩ lam` saỏ??\/à 3iet’ den’ 3ao gp` pve moi’ don’ nhan dc
1% niem` thanh phuc’ kia
….hay là cu’ “danh’ cuoc” \/oi so phan…???

((Dich boi V2V)
Phỏng đoán ký tự
Pv = R
F_ = E
( = C
Cl = a
]\[ = N
(¬ = G
(Cl]\[(¬`= CÀNG nên (Cl]\[(¬` > là càng ngày càng tăng

còn đây (có lẽ )là bản dich gốc (của bạn kunkun89: cũng trên diễn đàn www.free4vn.org)

...Vài điều muốn nói..
Có những điều ko thể bít trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát........Cuối cùng là những giọt nước mắt, là những điều luôn gắn liền với mỗi con người. Có ai đó nói rằng: "Chỉ khi nào bạn đau khổ đến 99% thì lúc đó bạn sẽ đón nhận được 1% niềm hạnh phúc.....mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Chẳng lẽ thật sự nghiệt ngã đến như vậy ?
Ngay lúc này đây, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, thiếu bản lĩnh khi không thể lo lắng cho em như người khác, không thể ở bên cạnh để an ủi em, lo lắng cho em mỗi ngày, chỉ còn biết viết entry, tất cả niềm tin đều đặt vào những entry như thế này.
Có lẽ phải tránh mặt em càng xa càng tốt.
Đã đến lúc khép lòng lại chăng ?
Cái suy nghĩ "khi em càng gần gũi anh, thì anh sẽ càng làm khổ em hơn" cứ dằn vặt, đáng ngờ vụt về tình cảm giữa 2 đứa, cảm thấy mình thật sự không xứng đáng để đến với em.
Sợ rằng càng yêu em thì em sẽ nghĩ thương hại em, sợ lắm. Thật sự rất sợ.
Phải làm sao ??? Và biết đến bao giờ mới đón nhận được 1% niềm hạnh phúc kia.
Hay là cứ "đánh cược" với số phận ??????
---------
P/s: Rất cảm ơn các bạn trên đã khai sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét